Gizlilik ve KVKK

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AÇIKLAMA

AG Elektronik ve Hediyelik Eşya İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“NadirHediye”) olarak müşterilerimizin kişisel verilerinin korunması başta gelen önceliklerimiz arasındadır. Bu itibarla, NadirHediye, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve internet sitemizi kullananların dikkatine sunar.

NadirHediye’nin Kişisel Verileri Toplamasındaki Yasal Dayanağı Nedir?

NadirHediye müşterilerinin ve internet sitesini kullanan üçüncü şahısların kişisel verileri, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, KVKK, Türk Ceza Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan hükümlere uygun bir şekilde işlenir.​​

NadirHediye Kişisel Verileri Toplarken Hangi Yöntemleri Kullanır?

Kişisel verileriniz, NadirHediye tarafından sunulan hizmet, ürün ya da ticari faaliyetin niteliği itibarıyla farklılık gösterebilmekle birlikte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle sosyal medya mecraları ve internet sitesi gibi vasıtalarla sözlü, yazılı ve elektronik olarak ve ayrıca ilgili kişilerin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca işlenir.

NadirHediye’nin internet sitesi çerez (cookie) kullanan bir sitedir. NadirHediye, internet sitesi ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek ve ziyaretçilerini ve üyelerini üyelik ve faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gezinme bilgilerinizi toplar, işler ve güvenli olarak saklar.


İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek veya “www.allaboutcookies.org” veya “www.youronlinechoices.eu” adresini ziyaret ederek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilirsiniz. Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, internet sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz. Fakat internet sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir.


NadirHediye, internet sitesi aracılığıyla, bu siteyi ziyaret eden kişilerin ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde sitedeki ziyaretlerini gerçekleştirmelerini temin etmek adına site içerisindeki internet hareketlerini kaydedebilir.

NadirHediye Kişisel Verileri Hangi Amaçla Kullanır?

NadirHediye, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilir, saklayabilir, güncelleyebilir, üçüncü şahıslara açıklayabilir, devredebilir, sınıflandırabilir ve işleyebilir.​

NadirHediye, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işler:


* internet sitesi üzerinden işlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

* tarafınızla iletişime geçebilmek için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,
* elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
* sosyal medya mecralarında ve diğer mecralarda soru, görüş ve önerileri değerlendirmek ve müşteri memnuniyeti anketleri düzenlemek,
* açık rıza vermeniz halinde reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde kullanmak ve bu kapsamda ticari elektronik ileti göndermek,
* muhatapların gerçek kişiler olması halinde haber bülteni göndermek,
* NadirHediye’nin ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak ve
* KVKK’dan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek ve mevzuattan doğan haklarını kullanmak.

NadirHediye Kişisel Verilerinizi Nasıl Korur?

NadirHediye, kişisel verilerin işlenmesinde:

* hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

* doğru ve gerektiğinde güncel olma,
* belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
* işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ve
* ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerini gözetir.

Bu ilkeler doğrultusunda, NadirHediye ile paylaşılan kişisel veriler, NadirHediye’nin gözetimi ve kontrolü altındadır. NadirHediye, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluk üstlenmiştir. NadirHediye, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirtilen amaçlar dahilinde kişisel verileri işler ve işlediği verilerin güvenliğini sağlamak adına gerekli her türlü teknik ve idari önlemi alır.

NadirHediye Kişisel Verilerinizi Paylaşır Mı?

NadirHediye müşterilerine ait kişisel verilerin üçüncü şahıslarla paylaşımı, müşterilerin izni çerçevesinde gerçekleşir ve kural olarak müşterinin açık onayı olmaksızın kişisel verileri üçüncü şahıslara aktarılmaz.

Bununla birlikte, NadirHediye, yasal yükümlülükleri nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere, mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel verileri paylaşabilir. Dahası, taahhüt ettiği hizmetleri sunabilmek ve sunulan hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü şahıslarla mevzuatın öngördüğü sınırlar dahilinde kişisel veri aktarımı yapabilir.


Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması hizmeti aldığımız yurtiçi/yurtdışı kişi ve kurumlarla, izin dahilinde gönderdiğimiz ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz yurtiçi/yurtdışındaki kuruluşlarla, sizlere daha iyi hizmet sunabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çeşitli pazarlama faaliyetleri kapsamında anket şirketleriyle ve yurtiçi/yurtdışı diğer üçüncü şahıslarla ilgili iş ortaklarımızla, KVKK’nın 8. ve 9. maddesi uyarınca paylaşılabilir.


Üçüncü şahıslara veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek adına işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metninde belirtilen önlemler alınır. Bununla birlikte, doğrudan üçüncü şahısların veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü şahsın sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden NadirHediye sorumlu olmadığını beyan eder.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan Doğan Haklarınız Nelerdir?

KVKK uyarınca, kişisel verilerinizin:

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmiş ise bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü şahısları bilme,
e) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
g) aktarıldığı üçüncü şahıslara yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
i) KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak NadirHediye’ye iletmeniz durumunda, NadirHediye talebinizi en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, NadirHediye tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınır.


KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmek için NadirHediye’ye talebinizi yazılı veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından gelecekte belirlenecek diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinize dair açıklamaları içeren talebinizi info@nadirhediye.com e-posta adresine göndererek, Mansuroğlu Mahallesi, 283/6 Sokak, No: 13, D: 6 Bayraklı/İzmir adresine yazılı olarak başvurarak iletebileceğiniz gibi noter kanalıyla da iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerle İlgili Mevzuat Değişikliklerinden Nasıl Haberdar Olabilirim?

KVKK uyarınca sahip olduğunuz haklar NadirHediye’nin yükümlülükleridir. Kişisel verilerinizi bu bilinçle ve mevzuatın gerektirdiği ölçüde işlediğimizi, yasal değişikliklerin olması halinde sayfamızda yer alan bu bilgileri yeni mevzuata uygun olarak güncelleyeceğimizi, yapılan güncellemeleri de bu sayfa üzerinden her zaman kolaylıkla takip edebileceğinizi size bildirmek isteriz.

Verinin Güncel Ve Doğru Tutulduğundan Nasıl Emin Olabilirim?

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca, NadirHediye’nin kişisel verilerinizi doğru ve güncel tutma yükümlülüğü bulunur. Bu kapsamda NadirHediye’nin yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için müşterilerin NadirHediye ile doğru ve güncel verilerini paylaşması gerekir. Verilerinizin herhangi bir surette değişikliğe uğraması halinde, yukarıda belirtilen iletişim kanallarından bizimle iletişime geçerek verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.
Whatsapp Destek Hattı x İletişime geçmek için hemen tıklayınız. Tıklayınız.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.